Người trẻ Việt Nam cần chuẩn bị gì trước cách mạng công nghiệp 4.0?

Người trẻ Việt Nam cần chuẩn bị gì trước cách mạng công nghiệp 4.0?

Kinh nghiệm Sản xuất
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra một thách thức lớn cho các quốc gia: Robot, trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, việc làm của con người. Ba cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử đã thay đổi toàn bộ nền sản xuất và các điều kiện kinh tế - xã hội của nhân loại. Đầu tiên là sự ra đời của máy hơi nước, lần thứ hai là sự xuất hiện của điện năng, lần thứ ba là sự bùng nổ của tin học và tự động hóa. Vậy nền công nghiệp 4.0 là gì, sẽ thay đổi cuộc sống như thế nào, nguồn nhân lực trẻ có đủ trình độ để làm chủ hay sẽ bị công nghệ đào thải, nhu…
Read More